October 2, 2017

ศึกษาต่อนิวซีแลนด์

การศึกษาของระดับมัธยมนิวซีแลนด์

Year 11 - 13

  • เรียนระบบเก็บหน่วยกิต มีสาขาวิชาที่หลากหลายและเริ่มเป็นหลักสูตรเฉพาะทางมากขึ้นตามความสนใจและเป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานสายอาชีพหรือเรียนต่อมหาวิทยาลัย
  • Year 11 ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาบังคับเองโดยส่วนใหญ่คือวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษสำหรับ Year 12 แต่ไม่มีวิชาบังคับสำหรับ Year 13

 

                                             Year 11 NCEA Level 1

                                             Year 12 NCEA Level 2

                                             Year 13 NCEA Level 3