September 15, 2017

เกี่ยวกับเรา

Knowledge Plus เป็นศูนย์บริการด้านการศึกษานานาชาติแบบครบวงจร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 

โดยรวมบริการด้านต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา องค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการของเรา

  • แนะแนวศึกษาต่างประเทศและดำเนินการสมัครเรียน
  • ออกแบบทัวร์ศึกษาดูงานทั่วโลกแบบครบวงจร
  • ประสานงานกับมหาลัยชั้นนำจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ
  • จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้องค์กร

Knowledge Plus

  • เป็นสมาชิกที่ได้รับรองจากสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ TIECA
  • ทำงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและสถานฑูตในประเทศไทย อาทิ British Council / Education New Zealand (ENZ)

Knowledge Plus เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งและการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานการศึกษา New Zealand,

สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

Knowledge Plus เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของสถาบันสอนภาษา โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา 

สถาบันวิชาชีพและมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูลสถาบันการศึกษาให้เลือกใน 6 ประเทศยอดนิยม ได้แก่