September 14, 2017

โปรแกรมดูงานต่างประเทศ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมทัวร์ศึกษาดูงานในต่างประเทศทั่วโลกโดยได้รับความไว้วางใจ

จากองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของไทยในการจัดโปรแกรมการเดินทางและประสานงานด้าน

ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มี่ชื่อเสียงในต่างประเทศ

  • ออกแบบโปรแกรมการเดินทางและศึกษาดูงานให้ตรงกับความต้องการของคณะเดินทาง
  • ประสานงานและติดต่อกับสถานที่ดูงานในต่างประเทศ
  • จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศให้บุคลากรของหน่วยงาน