ทำความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

พูดคุยความร่วมมือระหว่าง Otago Polytechnic และโรงเรียนจฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานี

นำ University of Otago Language Centre เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ทำความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และ University of Otago Language Centre

ทำความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกำเนิดวิทย์และ University of Otago Language Centre

หารือความร่วมมือระหว่าง English Language Academy และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Wellington Institute of Technology และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง AUT University และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง AUT University และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง AUT University และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หารือความร่วมมือระหว่าง University of Otago Language Centre and Foundation Year (UOLCFY) และ Center for Science High Schools Development (CSSD) สพฐ.

ทำความร่วมมือระหว่าง UOLC และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

เข้าพูดคุยเรื่องโครงการจัดอบรมอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมสถานฑูตนิวซีแลนด์

นำตัวแทนจากมหาวิทยาลัย University of Victoria, Canada เข้าหารือกับสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข

นำตัวแทนจากมหาวิทยาลัย University of Victoria, Canada เข้าหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตัวแทนจาก Fontys University of Applied Sciences ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตัวแทนจาก Fontys University of Applied Sciences ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

%d bloggers like this: