ดูงานโครงการต่างๆและศึกษาดูงานต่างประเทศ

จัดโครงการอบรมระหว่าง Waikato Institute of Technology และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จัดโปรแกรมศึกษาดูงานระหว่างสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ณ.ประเทศอิสราเอล

เข้าร่วมในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

เข้าร่วมในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

จัดโปรแกรมศึกษาดูงานระหว่างสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ณ.ประเทศอิสราเอล

จัดโปรแกรมศึกษาดูงานระหว่างสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ณ.ประเทศอิสราเอล

เข้าร่วมในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์

%d bloggers like this: