Auckland Girls Grammar School

โรงเรียนหญิงล้วนที่มีประวัติยาวนานมากว่าร้อยปีและมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นและเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ Auckland Grammar School มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายใน

ปัจจุบัน

%d bloggers like this: