Samuel Marsden Collegiate School

Marsden เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่แต่โบราณ ก่อตั้งเมื่อปี 1817 ปีนี้โรงเรียนมีอายุครบ 200 ปี

ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 500 คน มีนักเรียนนานาชาติ 25 คน Marsden ตั้งอยู่ที่ suburb ชื่อ

Karori ซึ่งเป็น suburb เก่าแก่และสวยงามมาก ส่วนหนึ่งของ suburb นี้เป็นที่ตั้งของ Botanic Gardens

และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ ในด้านวิชาการ Marsden ยังสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

ในความเก่งกาจทางสายวิทย์

%d bloggers like this: