Waikato Diocesan School for Girls, Hamilton

โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนในเมืองHamiltonที่นักเรียนมีคะแนนสอบสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศนอกจาก

นี้ทางโรงเรียนยังมีหอพักหรือที่พักแบบโฮมสเตย์ให้เลือกจำนวนนักเรียนในปัจจุบันคือ676คนซึ่ง

สามารถทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

%d bloggers like this: