Columba College

โรงเรียนรัฐบาลกึ่งเอกชนหญิงล้วนเก่าแก่ที่มีประเพณีสืบทอดมาอย่างยาวนาน ทางโรงเรียนมีหอพักตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียน

นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับสูง มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเรียน โรงเรียนมีจุดแข็งทั้งด้านวิชาการ

และศิลปะ นักเรียนที่ Columba College จะได้รับการอบรมฝึกสอนทั้งด้านวิชาการและระเบียบวินัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

และเป็นมิตร

%d bloggers like this: