Otago Boys & Girls High School

โรงเรียนมัธยมชายล้วนและหญิงล้วนที่ตั้งอยู่ในเมืองแห่งการศึกษา Dunedin โดยโรงเรียน Otago Girls’ High School เป็น

โรงเรียนมัธยมของรัฐบาลแบบหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและมีโปรแกรมการเรียนการสอนที่แข็งแกร่งและผลลัพท์

ด้านวิชาการที่ดีเลิศ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเติมเต็มศักยภาพทั้งด้านชีวิตและการเรียนทำให้โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้มีชื่อ

เสียงไปทั่วโลกในความเป็นเลิศด้านวิชาการรวมทั้งความสำเร็จในด้านวัฒนธรรมและกีฬาโดยมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาที่

ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง อาทินักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก ทนาย แพทย์และผู้พิพากษาศาลสูงเป็นต้น นอกจากนี้

โรงเรียน Otago Boys’ High School ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่อันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ยังมีโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ

( Gifted and Talented Programme ) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความสามารถที่แตกต่างกันในชั้นเรียน ให้โอกาสเพิ่มพูนและส่ง

เสริมนักเรียนที่แสดงความสามารถพิเศษได้เต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติม : Otago Boys  High School 

                                   Otago Girls High School

%d bloggers like this: