Glendowie School

โรงเรียน Glendowie เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในด้านการเรียน การสอน โรงเรียนรับนักเรียนอายุตั้งแต่

5 ถึง 13 ปี 

โรงเรียน Glendowie เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีระบบ International Baccalaureate (IB) และมีโปรแกรมสอนของระดับนักเรียน

ประถม(PYP)รวมทั้งโรงเรียนยังได้รับการอนุญาติให้นำโปรแกรมการสอนหลักสูตรนานาชาติเข้ามาสอนให้กับนักเรียนที่มี

พรสวรรค์และมีความสามารถ, มีวิชา ESOL สอนในด้านภาษาอังกฤษและยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลนักเรียนอย่าง

ใกล้ชิดโรงเรียน Glendowie ได้รับการยอมรับมาเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นในด้านการศึกษาที่ดีที่สุดและโรงเรียนยังมีสภาพแวดล้อม

ที่ดีที่จะช่วยยกระดับการเรียนให้ดีตามไปด้วยในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกนั้นเรียกได้ว่า

ครบครั้นพร้อมกับครูที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

%d bloggers like this: