การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์จัดอยู่ในอันดับสูงสุดของโลกทางด้าน”การศึกษาเพื่ออนาคต “

การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์จัดอยู่ในอันดับสูงสุดของโลกทางด้าน”การศึกษาเพื่ออนาคต “ ( Educating for thefuture) โดย

การจัดอันดับนี้ได้ถูกสำรวจขึ้นโดย The London-based Economist Intelligence Unit โดยสำรวจกลุ่มนักเรียน

จาก 35 ประเทศทั่วโลกจากการเรียนรู้และการใช้ทักษะต่างๆใน 6 รูปแบบ

ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกโดยวัดผลจากการมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้าน "Future Skills"

และ project-based learning ในหลักสูตรของโรงเรียน และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและการแนะแนวนักเรียนทั้งใน

ด้านการเรียนและวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจต่างๆ  รวมถึงความ

หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและการยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างของผู้อื่น

ทั้งนี้ทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต 6 อย่างที่มีการวัดระดับคือ

• Interdisciplinary skills;

• Creative and analytical skills;

• Entrepreneurial skills;

• Leadership skills;

• Digital and technical skills; and

• Global awareness and civic education.

Educating for the Future index - Top 10

1. New Zealand 88.9

2. Canada 86.7

3. Finland 85.5

4. Switzerland 81.5

5. Singapore 80.1

6. Britain 79.5

7. Japan 77.2

8. Australia 77.1

9. Netherlands 76.2

10. Germany 75.3

หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากจะเป็นประโยชน์ในการเลือกประเทศในการศึกษาต่อของน้องๆและทักษะที่จำเป็นใน

การเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานหลังเรียนจบนะครับ

สนใจศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับสามารถติดต่อ Knowledge Plus ซึ่งเป็น New Zealand Specialist Agent ได้เลย

ครับ

%d bloggers like this: