Mount Maunganui Language Centre

Mount Maunganui Language Centre ตั้งอยู่ในเมือง Mount Maunganui มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการ

เรียน นักเรียนมีหลายเชื้อชาติ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สถาบันให้

ความสำคัญของผู้เรียนที่มาเรียนที่สถาบัน โดยจำกัดจำนวนนักเรียนที่เรียนในแต่ละห้องเรียนไม่ให้มีการจนเกินไป

เพื่อที่จะสามารถดูแลได้ทั่วถึง นักเรียนที่มาเรียนจะรู้สึกถึงความเป็นกันเอง เพราะสถาบันให้ความสำคัญในการ

เรียนและเปรียบสเมือนผู้เรียนเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือกันมากที่สุด

จุดเด่นของสถาบัน

  • ได้รับ NZQA CATEGORY 1 SCHOOL
  • ห้องเรียนขนาดเล็ก (7-12 คน) ไม่เกิน 12 คน
  • เจ้าหน้าที่เป็นมิตรและคอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
  • เป็นสมาชิกของ ENGLISH NEW ZEALAND
%d bloggers like this: