เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนที่ Curtin University

หลักสูตรปูพื้นฐานปริญญาตรี 1 ปี ( Foundation Course) ที่มีชื่อเสียงของ Curtin University, ออสเตรเลีย ที่ร่วม

กับ GEGCO เปิดแคมปัสที่ประเทศไทย มีมหาลัยในเมืองไทยที่เข้าร่วม 3 สถาบัน และในกรุงเทพได้เปิดหลักสูตร

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรได้การรับรองโดยคณาจาร์ยที่ได้คัดสรรมาแล้วจาก Curtin 

University เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามารียน ผู้เข้าเรียนจะได้รับความสะดวกจากการเรียนในชั้น

เรียนที่ทันสมัยพร้อมทั้งเป็นการประหยัดค่าใข้จ่าย ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตรการศึกษาปูพื้นฐาน

ปริญญาตรีจาก Curtin University อีกทั้งได้หนังสือรับรองการเข้าเรียนระดับปริญญาที่ Curtin University

หลักสูตรวิชาพื้นฐานมีอะไรบ้าง

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 2 โครงการ

โครงการวิศวกรรมศาสตร์ : เตรียมนักเรียนเพื่อไปศึกษาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์   วิทยาศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ นักเรียนจะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและการสร้างโปรแกรมภาษา C ++

โครงการพาณิชยศาสตร์ : เตรียมนักเรียนเพื่อไปศึกษาวิชาทางธุรกิจและพาณิชย์ นักเรียนจะศึกษาวิชาทักษะ 

การสื่อสาร การเขียนและการวิชัย ตลอดจนวิชาคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชีและการบริหารธุรกิจ

ผู้ที่เรียนต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับไหน

ผู้ที่เรียนต้องได้คะแนน IELTS 5.5 (แต่ละหมวดต้องไม่ต่ำกว่า 5.0) หรือ TOEFL 71 หรือ SPM English (เกรดB) หรือ GCE ระดับ " O " (เกรด C)

7 เหตุผลสำคัญ ที่คุณควรเรียนที่ Curtin University

1.เป็นโปรแกรมที่ได้รับการคัดกรองจาก Curtin University ว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ที่ผู้เรียนจะได้รับการเรียนการสอนแบบนานาชาติในคณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยประเทศไทย

2.ประหยัดค่าใช้จ่าย/ค่าครองชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ - ประหยัดครึ่งต่อครึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของค่าที่พัก - อาหาร

3.ดำเนินการสอนที่ได้รับการการันตรีและคัดสรรจาก Curtin University

4.โอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆโดยสามารถเรียนแคมปัสในประเทศไทยได้เหมือนกับเรียนในต่างประเทศ

5.การเรียนการสอนจาก Curtin University มีรูปแบบที่เป็นการเรียนอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวคุณเองอย่างมีคุณภาพ

6.ประกาศนียบัตรหลักสูตรปูพื้นฐานปริญญาตรีจาก Curtin University จะทำให้มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆ 

7.หลังจบหลักสูตรที่กรุงเทพนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย Curtin University 

%d bloggers like this: