ทัวร์ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมในต่างประเทศ

Knowledge Plus Travel เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมทัวร์ศึกษาดูงานในต่างประเทศทั่วโลก โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลของไทย ในการจัดโปรแกรมเดินทาง และประสานงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ บริการของเราได้แก่

 • ออกแบบโปรแกรมการเดินทางและศึกษาดูงานให้ตรงกับความต้องการของคณะผู้เดินทาง (Tailor-Made Tour Program)
 • ประสานงานและติดต่อกับสถานที่ดูงานในต่างประเทศ
 • จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศให้กับบุคลากรของหน่วยงาน

ตัวอย่างหน่วยงานและองค์กรที่ใช้บริการของเรา

 • สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ทรูปลูกปัญญา
 • True Incube
 • สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย