Anglo Continental

https://www.youtube.com/watch?v=VON2ttnM0BA Anglo Continental ก่อตั้งเมื่อขึ้นในปี 1950 ตั้งอยู่ในชุมชนที่เงียบสงบไม่ไกลจากเมือง Bournemouth เป็นเมืองตากอากาศ ชายทะเลตอนใต้ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ยังสามารถเดินทางเข้าสู่ City Centre ได้โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ภายใน สถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อีกทั้งอาจารย์ยังมีประสบการณ์สอนนักเรียนรวมเคยสอนนักเรียนมากกว่า120 ประเทศทั่วโลก การเรียนการสอนมีมาตรฐานได้รับการรับรองจาก British Council อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม